bootstrap buttons

Tekst Cees Bremmer bij Installatie nieuwe college in de Raad


Gepubliceerd: 13 juni 2018

Voorzitter- namens mijn fractie zal ik deze cyclus over de nieuwe coalitievorming voltooien,na mijn eerdere 2 bijdragen in de Raad van april en mei jl.


1. Voorzitter, een basis-plaats in sport en bestuur is nooit vanzelfsprekend. Morgenavond geen Nederland of Italië bij het wereldkampioenschap voetbal; vanavond geen CDA of ONS-Voorschoten in de coalitie. Dat is zeker slikken, maar tevens een extra aansporing de lat nog hoger te leggen. Wij willen met verve die uitdaging aangaan en aantonen dat wij ten onrechte zijn uitgeschakeld.


Voorzitter, een aantal reflecties, ook gelet op de uitnodiging in de aanbiedingsbrief. Er is veel tijd en energie geïnvesteerd in dit document. Dit nieuwe algemeen kader voor gemeentelijk beleid 2018-2022 nu zonder meer voor kennisgeving aan te nemen (als in het 1e beslispunt verwoord) zou toch geen recht doen aan de intenties en inspanningen van de opstellers. En de attitude dat de college-partijen “op een open en constructieve manier het gesprek willen aangaan”.


Voorzitter, wel moest ik even, ”t was maar een korte flits, denken aan een fabel van la Fontaine over de Bijl en de Bomen. Fabels bevatten soms wijze levenslessen. Een man,bij wie het bijl-handvat steeds afbreekt, vraagt bomen raad voor een stevige houtsoort. De bomen raadden hem een oleander aan. Dankbaar voor het advies, gaf hij er gevolg aan. En vervolgens sneuvelt de ene na de andere oleander.


Dan eindigt de fabel: “Nogmaals ik heb het naar ik meen al méér gezegd: Geef nooit uw vijand raad, want dat bekomt U slecht”……


2. Er ligt een mooi stuk proza voor ons met dit Coalitie-akoord. Ik citeer pg. 24: “We werken aan een openbare ruimte die uitnodigt tot lopen, fietsen, buitenspelen en ontmoeten; aan wijken waar plaats is voor alle inkomens(groepen), voor starters, mensen met een zorgvraag en statushouders, alsook voor gemeenschappelijk wonen. We maken daarnaast werk van klimaatbestendigheid, landschapskwaliteit en rijkere natuur”. (terzijde: ik merk op dat de automobilist hier ontbreekt). En p.16: We willen ervoor zorgen dat mensen langer gelukkig thuis zijn in en hun eigen wijk kunnen blijven wonen’”. Kortom: bijna een klein paradijs op aarde, als je dit leest.


3. Waarom geciteerd? Het akkoord straalt de nodige ambitie en elan uit. En daar is niks mis mee. Maar het document/akkoord bevat – dat is ook de media niet ontgaan- wel heel veel goede voornemens.

Ik taxeer zeker meer dan 100 doelformuleringen- wat het College wil-voornemens waar de CDA-fractie op enkele uitzonderingen na, - ik kom er nog op!- zich overigens vaak in kan vinden.


3. Ook toon en teneur van het stuk spreken in algemeen zin aan. Ik noem refrein-achtige formuleringen zoals: het zoeken van een zo breed mogelijk draagvlak, het samen-werken met betrokken inwoners,ondernemers, etc groen blijft groen etc.


Voorts: besef van realisme en een waken voor overdreven verwachtingen, missen wij evenmin, ook in de bijlage met 115 aangedragen ideeën. Dat is goed: “De taak van de overheid is even essentieel als beperkt” zei oud premier Zijlstra eens. Die waarschuwing zal de grootste coalitie-partij zeker aanspreken.


4. Het accent op een zelfstandig Voorschoten heeft onze volle instemming, evenals meer eenduidigheid in regio-keuze.

Onduidelijk is dan weer dat de bijlage, op p33 spreekt van “Fusie is nu niet aan de orde”.Het “F-woord” valt tochl! Vraag: waarom gebruik van het woord “nu”? Een zekere tweeslachtigheid, veel enerzijds-anderzijds formuleringen kenmerkt trouwens het hele document. Hoe sterk is het onderling vertrouwen?, vraag je je af.


Over regiokeuze gesproken. Opvalt, pg.13, dat bij de schoolkeuze voor kinderen van statushouders sprake is van zoveel mogelijk aansluiten bij de schakelklassen in Leiden en jawel – de andere regio- Leidschendam-Voorburg! Het bloed kruipt kennelijk waar het niet gaan kan. En Wethouder Mol in het Leidsch Dagblad van 7 juni jl. als uit onderzoek blijkt dat sociale taken in de Leidse Regio duurder zijn dan met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Doen we dat niet? Eenduidige regio-keuze?


In de bijlage, op suggesties van inwoners (p.33), worden andere opties dan die van samenwerkring in de Leidse Regio afgewezen. Vraag; wat betekent dit voor de bewonersconsultatie als er toch stemmen een andere richting opgaan?


5. Voorzitter, slechts weinig doelen zijn aan een tijdtraject gekoppeld .Wel beschouwd tel ik vier concrete doelen die expliciet aan 2018 gekoppeld zijn, te weten:

* Onderzoek naar totaal beeld van gem.schap.regelingen in 2018 ivm gewenst totaal beeld(p.5) -ook ter beantw. van aantal vragen, zie p.5

* Samen met werkgevers in 2018 een nieuw arb.markt-offensief opstellen, p.19

* In 2018 komt er nieuw Plan van Aanpak Volksgezondheid, p.20

* Nota Schuldenreductie die nog dit jaar verschijnt (p.28)


En voor 2019 vier:

* Een nieuwe econom. agenda, samen met ondernemers, pg 11

* Nieuw plan van aanpak in 2019 betere dienstverlening gemeente (p.6) via website etc ; o.a.onderzoek thuisbezorgen paspoorten

* Actieplan laag geletterdheid., dat aansluit bij een regionaal convenant, pg.13

* In 2019 maken we een nieuw milieubeleidsplan, met tussendoelen en een klimaat-begroting, pg 20.


De volgende voornemens kennen ook een concrete termijn :

++ In 2020 (= na ommekomst) actualisatie van de huidige woonvisie

verder weg in de tijd gelegen.

X We streven naar energieneutraal V-ten in 2030, p.20.

** We streven in 2030 te voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de WHO (p.24).


5. Prioritering is dus nodig.En het besef dat niet alles kan. En zeker niet tegelijk.  Een enkel willekeurig voorbeeld.. Het urgente probleem van de langparkeerder bij het NS-station (p.6) “daardoor is er soms geen plek meer voor inwoners van Voorschoten”. Ik citeer: “dat probleem gaan we oplossen”. Het klinkt heel stellig en overtuigd, Maar wanneer gaat dit best wel lastige probleem aangepakt worden? Vele Voorschotenaren kijken er naar uit. En dat geldt denk ik bv. ook het fietsvrij maken van de Schoolstraat.


Kortom: We nodigen het nieuwe College uit tot snelle concretisering van de voornemens in een Werkprogramma met meet- en toetsbare smart! prioritering, planning en tijdstrajecten. En mag vooral gelen: “practise what you preach”. Immers the proof of the pudding is in the eating en niet in papier, dat geduldig is. Gelet op verwoorde en getoonde ambitie betwijfel ik niet dat meer concretie in uitwerkingsplannen niet lang op zich laat wachten.


Hierbij een concreet VERZOEK. Ik vraag het nieuwe College om na 2 jaar (zeg zomer of sept. 2020) met een TUSSEN-BALANS te komen. Zodat besproken en besloten kan worden welke projecten en plannen naar het oordeel van de Raad in elk geval, ook gelet op alsdan financiële (on)mogelijkheden, de 2e helft van deze Raads-periode nog aan snee moeten komen. In de context van de resultaten van in de 1e twee jaar zomer 2018-zomer 2020. Een TOEZEGGING terzake stellen wij op hoge prijs. De WODV, we waren er gisteravond nog, zal er ook wel bij varen.


6. Een volgend punt, het Wedde. Het Zwembad blijft open is aangekondigd en staat in de stukken. Maar wat betekent dat nu?Open tot hoelang? In de samenvatting lees ik (p2): het zwembad willen we versterken met andere kostendragers, bv. een gezondheids-centrum en fitness”. So far so good. Maar in de financiële paragraaf lees ik (p.27-28) een zeer cryptische en wollige zin, ik lees hem voor: “Voor ambitieuze projecten zoals Culureel Centrum, Zwembad, Onderwijshuisvesting, zijn alternatieve kosten-dragers nodig. Dat kan gaan om bv incidentele middelen (bv uit verkoop vastgoed/ grond-verkoop) die deels in die projecten terugvloeien. Ook valt te denken aan uitbreiding van functionaliteiten om zo een exploitatie-model te verstevigen.” Voor die projecten geldt dat dekking in de verdere uitwerking gezocht moet worden en voorwaardelijk is aan de realisatie van die plannen” 


Een duidelijke slag om de arm. Een extra slag om de arm lees ik (p.28) waar staat: “De mogelijkheid om dekking te vinden voor ambities,hangt in grote mate samen met waarin de mate waarin risico’s bewaarheid en beheerst worden”. 


Grote vraag: wat staat er nu echt? Blijft het Wedde wel open? Ik kan vooralsnog niet anders concluderen dat men enerzijds stelt dat het Wedde open blijft open. En anderzijds, of het zwembad open blijft hangt van een aantal condities af. 


Kortom: we nodigen het College uit snel volstrekte duidelijkheid te bieden over dit voor het CDA en een belangrijk deel van Voorschoten zeer aangelegen punt (een kleine 9000 hand-tekeningen).


7. Nu we het toch over financiën hebben, het coalitiestuk mist een financiële onderbouwing. In menig andere gemeente is die financiële paragraaf er wel, (bijv. Maasluis/Valkenburg, Limburg)! Een groots en duur project als de Leidseweg Noord wordt nauwelijks genoemd. Vraag is verder: hoe houdbaar is het zo stellig te zijn over het niet verhogen van de OZB, gegeven bv. de druk op de begroting vanwege gemeenschappelijke regelingen en de recente mei-circulaire. We nodigen ook hier het College uit snel méér duidelijkheid te bieden over de financiële onderbouwing van dit akkoord. Met diverse passages stemmen we beslist in, zoals het uitgangspunt van een structureel en reëel evenwicht in inkomsten en uitgaven, de erkenning van het verder op orde brengen en houden van de financiën en van een strakke financiële discipline (p.3)

Anderzijds zijn er vage teksten die vragen oproepen,zoals die over altern. kosten-dragers, externe geldstromen, verkrijgen van subsidies (denk aan eerdere pogingen rondom de DVC). Ook hier enerzijds-anderzijds teksten,soms wollige, onduidelijke compromis-achtige teksten.Waarvan het afwachten is welke kant de bal oprolt. 


8.Voorzitter, een voorbeeld van een ambitie waar we minder gelukkig mee zijn.

+ De passages over openingstijden. Ik citeer even p.11: “We brengen de Voorschotense winkeltijden in lijn met de openingstijden in de regio! Ondernemers zijn vrij om hun openingstijden zelf te bepalen…ook voor de openingstijden op feestdagen. Minder gelukkig, omdat er o.i. ook grenzen zijn aan, een bruisende, innovatieve economie.

** Willen we met elkaar echt die 24 uurs-economie?, vraag ik ook aan Groen Links? Na intensieve discussie kwam eind 2013 ( ik las de notulen van de Raad van 21 nov. 2013 er nog eens goed op na) is een alleszins acceptabele regeling tot stand. Geen beperking toen,maar juist een verruiming,die einde 2013, ook met onze steun met algemene stemmen is aangenomen. Moet nu op hoogtijdagen als bv 1e Kerstdag en Pasen voor werknemers of kleine ondernemers de ontmoeting, een ontspannen familie samenzijn of zinbeleving door de commercie in gedrang komen?

** Wij zullen eventuele o.i. onnodig verder verruimende voorstellen op dit vlak af zeker kritisch beoordelen.


10.Voorzitter, een enkel woord over de portefeuilleverdeling en wethouders-keuze. De enige echte nieuwkomer Marcel Cramwinkel, krijgt een zware portefeuille. Wij feliciteren hem en D66 daarmee in het bijzonder. Hem kennend, zal hij zeker voortbouwen op het goede werk van zijn voorgangers Beimers en Binnendijk.

 

11. Ik vat samen:

** Gegeven de vele voornemens en doelformuleringen, laten we niet vergeten dat het vooral op uitvoering – “Doen!" in VVD-termen - aankomt en minder op nieuwe nota’s of papieren plannen.


Wij willen het nieuwe College in toon en stijl constructief tegemoet treden; niet polariserend, wel confronterend, met als spiegel onder meer de eigen CDA-visie en doelstellingen alsook bv. met haalbaarheid en betaalbaarheid van de coalitie-voornemens. Steeds verbindingen zoekend. Om het eens op zijn Duits te zeggen oppositie “mit Mass und Mitte”.

**Ook voor ons als oppositie-partij geldt daarbij: practise what you preach.


Voorzitter, afrondend: CDA-fractie wenst de nieuwe Coalitie een goede reis toe! Het is niet primair aan ons , U zult dit begrijpen vz, de coalitie de wens van een behouden vaart mee te geven!