how to create your own website for free

CDA bijdrage
Algemene Beschouwingen 2019


Gepubliceerd: 12 juli 2019

Allereerst wil ik het college en de ambtelijke organisatie bedanken voor het vele werk dat is verricht om een mooie voorjaarsnota en duidelijke kadernota voor te leggen. Deze kadernota is een verdere uitwerking van de al aangekondigde financiële veranderingen en het straks in de begrotingen verwerken van de door de provincie geëiste reserves voor de komende jaren. Maar wat hebben wij gelezen voorzitter. Geen overschotten meer maar tekorten. Hoe kom je van 1.1 miljoen overschot naar 400.000 euro te kort in 2022. Een gat van 1.5 miljoen euro. Terwijl eerder minder dan de 1.1 miljoen overschot voor de provincie onbespreekbaar was. We komen nu volgens deze kadernota alle jaren fors in de min uit. We moeten van een ronde naar een gezonde begroting. Dit betekent inzetten op kostenbeheersing en het volledig benutten van de belastingcapaciteit. Voorschoten is hierin geen koploper dus moeten we daar duidelijk regie op zetten.


Voorzitter. Het is een feit dat vrijwel alle gemeenten het op dit moment financieel lastig hebben. Het over de schutting gooien van taken door de Rijksoverheid zonder 100% financiële dekking brengt het voorzieningenniveau in bijna alle gemeenten in gevaar. Goede voorzieningen zeggen iets over de staat van je land, provincie en de gemeente. Wat is welzijn zonder voorzieningen? Daarom voorzitter zijn we blij met de oplossing voor het zwembad. Het zwembad betekent naast welzijn ook een investering in de gezondheid van Voorschotenaren. 


Voorzitter, in het voorliggende besluit staat letterlijk dat de OZB wordt uitgesloten als mogelijke oplossing om de begroting structureel sluitend te maken. Het CDA kan het volgen als het gaat om de OZB voor woningen maar hiermee sluit je nu al een afweging over de OZB niet woningen uit. Dit is erg voorbarig omdat juist blijkt dat in Voorschoten hiervoor veel minder belasting wordt geheven dan in omringende en vergelijkbare gemeenten. Voorzitter, ook het CDA vindt de economie belangrijk maar om het nu te verheffen boven alles, gaat in onze financiële situatie te ver. Ruimte geven en stimuleren is prima maar subsidiëren en in lasten blijven ontzien is niet goed. Zeker als we veel vrijwilligersorganisaties korten. Als ik lees dat er 35.000 euro naar industrieterrein Dobbewijk gaat, weer 50.000 euro extra naar het centrum dan weet ik wiens wensenlijstje in de coalitie wint! 


Wij dienen een amendement in om de OZB niet woningen mee te nemen in een onderzoek naar mogelijke oplossing om de tekorten terug te dringen.


Voorzitter. Voor alles wat we in stand willen houden is geld nodig. Zuinigheid is daarbij een groot inkomen. Ik schrik dan ook weer van de provinciale begrotingsscan waarin een aantal beleidsterreinen worden genoemd als te hoge uitgavenposten. U heeft aangegeven daar onderzoek naar te doen. In een medeondertekend amendement vragen wij het college dit te concretiseren en de uitkomsten voor de begroting 2020 voor te leggen aan de raad. Via een motie vragen wij daarnaast specifiek om ook te onderzoeken of we bijvoorbeeld niet te veel onderhoudsgevoelig groen hebben geplaatst of te veel lantaarnpalen waardoor zelfs met kwalitatief minder onderhoud het beheer te duur blijft.


Voorzitter, het sociaal domein kraakt. Ik hoorde deze week dat het snelst groeiende onderneming in Dordrecht een zorginstelling voor autisme is. Ze kregen daar een prijs voor. Hoe gekker wil je het maken. Het belangrijkste is dat onze burgers goede zorg krijgen en dat wij die kunnen blijven betalen. Het CDA vindt het aantrekken van een Ondersteuner jeugd en gezin bij de huisartsen een prima initiatief omdat dan de regie niet direct wordt overgedragen naar de 2e lijn. En regie, voorzitter, is een belangrijk item als het gaat om het besturen van een gemeente.


De regie op een financieel vitaal Voorschoten blijft de uitdaging te komende jaren. Ik vraag daarbij echter ook de aandacht voor iets anders en dat is onze trots. Uitdaging, trots en plezier zijn de basis van succes. Ook voor onze medewerkers.

Onze ooit zo rijk geachte gemeente is minder rijk dan we dachten. Maar dat is financieel gezien. Wel zijn we; heel rijk aan historie, vrijwilligers, betrokken inwoners, voorzieningen, een betrokken raad en college. Op dit Voorschoten mogen we trots zijn. Daarbij is het van belang dat we aan de slag gaan met burgerparticipatie. De stap van theorie naar praktijk moet wel snel gemaakt gaan worden. Concrete stappen zetten zodat we de kracht van Voorschoten volledig kunnen benutten. Voorschoten verdient een bestuur en ambtenaren die, ondanks een onzekere toekomst, met trots en vol motivatie hun werk uitvoeren. De nieuwe kroonbenoemde burgemeester zal hierin een boegbeeld moeten zijn.


Ons ambtenarenkorps volledig op afstand zetten is fout geweest. Het CDA was daar toen terecht op tegen. Binding is namelijk motivatie, binding geeft cultuur. Ook in mindere tijden. Je weet waarvoor het doet. Het is een kwestie van kennen en gekend worden. We hebben met de WODV geleerd dat het ergens anders leggen van verantwoordelijkheden niet goed is. Mijn boodschap voorzitter is dat het afstand zetten van verantwoordelijkheid leidt tot het uiteen rukken van gemeente en gemeenschap. Het verkopen van het Ambachts- en Baljuw huis ligt ook gevoelig. Je raakt daarmee de kern van onze gemeente. Meer dan 400 honderd jaar geleden werd daar voor het eerst Voorschotens recht gesproken. De basis van onze huidige bestuurlijke zelfstandigheid. Zelfstandigheid staat hoog op de agenda van dit college en deze raad. Als we in heel Nederland doorgaan met het uitkleden van gemeenten en de regie uit handen geven zijn er straks nog maar twee gemeenten over. Het Binnenhof en Zoeterwoude.


Voorzitter, Rentmeesterschap, regie en samenwerken zijn de sleutelwoorden. We moeten ervoor zorgen dat onze voorzieningen in stand blijven, de buurt onderhouden wordt en dat Voorschoten de uitstraling behoudt waarmee het een mooie reputatie heeft opgebouwd. Het initiatiefvoorstel van de raad om te komen tot een afgewogen accommodatiebeleid juichen wij dan ook toe en zien dit ook als een mogelijkheid de kosten voor accommodaties structureel te verlagen en daarbij de kwaliteit van ons voorzieningenniveau op peil te houden. We pleiten daarbij voor een multifunctioneel centrum in het dorp waardoor er bijvoorbeeld in de stille avonduren daar ook meer beweging is. Ik heb hierover de taskforce centrum horen pleiten en ook de ondernemersvereniging kwam met een idee over een plek voor ZZPers. ‘Slim samenbrengen’ is daarbij een mooie slogan. 


Om grip te krijgen op gemeenschappelijk regelingen is ooit de Strijknorm ingevoerd. Dat wordt nu door een commissie jaarlijks geëvalueerd. Het CDA roept op om nog eens kritisch te kijken naar de normstelling en misschien wel te komen via een nieuwe Cramwinckelnorm tot meer regie op de steeds hogere kosten voor samenwerkingsverbanden zoals de WODV. Zie hiertoe onze motie.

Een ander voorstel voor kostenbeheersing staat geschreven in de motie over het op 0% zetten van de indexering levering derden. Hierdoor ga je niet minder afnemen maar zorg je voor scherpere onderhandelingen om de totale kostenstijging op 0 te houden en daarmee binnen de budgetten van 2019 te blijven.


In de kadernota horen niet alleen maar cijfers voorzitter, maar ook concrete doelen te worden vastgesteld. Het CDA ondertekent een motie van de PvdA Over sociale woningbouw. Tevens dient het CDA een motie in over gebiedsontwikkeling. En v.w.b. de gevraagde uitbreiding van de BOA’s ligt ook een motie voor. Ik dien die bij deze ook in. 


U weet, voorzitter ik heb ieder jaar een verrassing voor u. Het Wapen van Voorschoten, de drie maantjes, zie je vaak terug. Voorschotenaren kopen vlaggen, stickers of laten het wapen zelfs op hun arm tatoeëren. Ik heb getwijfeld maar zo’n tatoeage heb ik u maar niet cadeau gedaan... ook al zou u dat misschien wel graag willen. Voorzitter, we gebruiken steeds vaker de woorden voorkantsturing en dashboard? Daar heb je regie voor nodig. Voor de voorzitter van de raad heb ik een stuur, een gas- en een rempedaal. Aan een dashboard alleen heb je namelijk niets. Als je de regie wilt houden moet je ook kunnen sturen, gasgeven en remmen. Geef daarom niet te veel uit handen. Pak en houd de regie.