bootstrap button

CDA bijdrage
Algemene Beschouwingen 2020


Gepubliceerd: 10 juli 2020
Voorschoten moet je laten vieren


Voorzitter. In 1615 verwierf Voorschoten de zelfstandige status toen in het Ambachts- en Baljuwhuis voor het eerst recht werd gesproken. Ik feliciteer daarom allereerst u en alle Voorschotenaren met het 405 jarig bestaan van Voorschoten als zelfstandige gemeente. Om dit te vieren heb een taart meegenomen. Ik stel voor die straks in de pauze aan te snijden.


Het is vandaag een belangrijk moment. Vandaag leggen we de basis voor de programmabegroting 2021 en de meerjarenbegroting. De kadernota ademt onzekerheid uit. U hebt het over een financieel rustig vaarwater maar legt veel onzekerheden en p.m. posten neer. Moeten we niet vaststellen dat de begrotingsbehandeling dit jaar belangrijker is dat de behandeling van de kadernota omdat dan financieel meer bekend is? Nee, voorzitter het is niet rooskleurig. De duurzaam vooruitstrevende passie van deze coalitie lijkt daarmee ook een beetje verdampt. Nou schijnt dat niet zo vreemd te zijn, voorzitter, in deze coronatijd. In veel LAT relaties is de passie verdwenen!


Landelijk komen de financiële problemen van gemeenten steeds scherper naar voren. In Voorschoten hebben we de afgelopen jaren al stevige keuzes gemaakt. We hebben echter nu, en jammer genoeg, niet 4 jaar geleden, de provincie Zuid Holland aan onze kant die aandacht vraagt voor de financiële positie van de gemeenten en zegt soepeler de toezichtregels te hanteren. Het CDA vindt dat we het echte financiële verhaal moeten laten zien. Alle Gemeenten hebben het moeilijk door de decentralisatie van taken die gepaard gaat met gebrek aan middelen, de opschalingskorting, de beperkte omvang van het gemeentefonds, en dan ook nog eens de Coronacrisis. Voorzieningen staan steeds meer onder druk, terwijl die juist iets ‘zeggen’ over de staat van het land, de provincie en de gemeente. Want wat is welzijn zonder voorzieningen?


Een zwembad, bibliotheek, cultuurvoorzieningen en subsidies aan het verenigingsleven zijn geen luxe zaken maar noodzakelijk voor het welzijn, de verlevendiging van ons dorp en de gezondheid van onze inwoners.


Voorzitter het college stelt voor de komende jaren €100.000 uit te trekken voor verlevendiging van het centrum. Het is niet structureel maar wat zou het een mooi dekkingsmiddel zijn voor de Multifunctionele accommodatie. Zo’n accommodatie past namelijk precies bij wat u wenst: Het verbeteren van kwaliteit en multifunctionaliteit van de openbare ruimte.. en een publiektrekker waarmee we de identiteit van het centrum versterken, passend bij het Voorschotens DNA. Dit past ook heel goed bij de visie van onze ondernemers en onze wens het centrum te versterken. U steunt dan niet alleen de ondernemers maar tegelijkertijd ook ons verenigingsleven en de culturele sector. Belangrijk is wel hierbij de locatie. Creëer geen 2e winkelstraat maar concentreer alle loop in de Schoolstraat. Wat is uw visie daarop?


Voorzitter, wij zijn overvallen door de verlaging van de raming van de nieuwbouw van de Fortgensschool van 2.7 naar 1.5 miljoen. Dit terwijl we hier kortgeleden over hebben besloten. Zonder enige toelichting is dit in de kadernota opgenomen. Geld voor onderwijshuisvesting zou te allen tijde beschikbaar moeten zijn. Het is een wettelijke taak. Daarnaast trekt u voor een eigen gebouw gewoon 2.8 miljoen euro uit. Wij praten hier over onderwijs en de basis van goede jeugdzorg. Scholen spelen daarbij een belangrijke rol. Bij dit onderwerp dient het CDA 2 moties en 1 amendement in. Het gaat hierbij om onder andere het starten met een reservering Integraal huisvestingsplan en het zoeken naar alternatieven kostendragers bij nieuwbouw.


Voorzitter, als het mis gaat met de jeugd dan is goede zorg daarbij belangrijk. Wij kunnen ons vinden in het standpunt dat focus moet liggen op het verlagen van het aantal cliënten in de jeugdzorg. Dit mag echter niet ten koste gaan van de juiste zorg. We verwachten daarom veel van voortzetting van de inzet van de praktijk-ondersteuner.

Dan het onderwerp Participatie. De kracht van samen. Voorschoten is groot en mooi geworden door een nauwe samenwerking tussen burger, ondernemers en het gemeentebestuur. Voor kwaliteit en groei heb je elkaar nodig. Prachtige voorbeelden in onze gemeente zijn de Cultuurfabriek, Alliantie burgers, de Taskforce centrum en de Voorschotenaren die renovatie van Berbice trekken. Deze laatste groep laat zien dat veel door de groep zelf is te regelen als er financiële middelen voorhanden zijn. Mooie en nuttige initiatieven stuiten namelijk vaak op ambtelijke inzet en kosten. Door deze initiatieven zelfstandig financiële ruimte te geven krijgen ze meer armslag en beperken we misschien wel die ambtelijke kosten. Voorschoten moet je laten vieren Voorzitter! Daar kan veel uitkomen. Ik hoor graag wat u daarvan vindt en welke rol de gemeente daarin kan vervullen en of bijvoorbeeld een gemeenschapsfonds ingezet kan worden.


In dit kader vermeld ik nog het amendement dat door het CDA is ondertekend v.w.b. een actievere houding en ondersteuning van initiatiefnemers voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels.


Ik vraag dit jaar ook weer aandacht voor onze trots. Passie voor Voorschoten, trots en plezier zijn namelijk de basis voor succes. Het gemeentebestuur en de ambtenaren moeten midden in Voorschoten staan, een veilige partner zijn en consistent zijn in gedrag en serviceverlening. Het is kennen en gekend worden, voorzitter. Ik noem dat de dienende organisatie en nog concreter de dienende ambtenaar. Daarom wil ik u complimenteren met het besluit weer een eigen ambtelijke beleidsorganisatie op te bouwen. Het vraagt wel om een reorganisatie maar door die spanning zal nieuwe positieve energie ontstaan! Voorzitter… Voorschoten moet je vieren. Je werkt niet bij Voorschoten, je bent Voorschoten! Misschien wel een mooie slogan voor de reorganisatie.


De reorganisatie is ook een goed moment om het samenspel van de diverse niveaus binnen de gemeente weer onder een vergrootglas te leggen en zo nodig aan te scherpen en te verbeteren. Ik dien namens het CDA hierbij een motie in om de diverse rollen en verbindingen tussen raad, griffie, college en ambtelijke ondersteuning verder te verbeteren.


Ik sprak eerder over spanning dat energie genereert. Wethouder Lamers is afgetreden omdat ze vond dat ze te weinig steun kreeg vanuit de coalitie. Haar portefeuille kwam er qua ondersteuning karig vanaf. Vandaar ons amendement bij de jaarrekening om 345.600 euro toe te voegen aan de reserve duurzaamheid. Of zien de coalitiegenoten dat als verspilling?


Van onze kant nog een klein steuntje in de rug voorzitter. We dienen vandaag ook een motie in over het dimmen van de openbare LED verlichting om daarmee geld te besparen.


Over elkaar helpen gesproken. Het sociaal domein kraakt nog steeds en is de afgelopen tijd zwaar beproefd. De afhankelijkheid tussen jong en oud tussen gezonde mensen en risicogroepen wordt tijdens de coronacrisis op een scherpe wijze zichtbaar. Onvoorzichtigheid van de één kan de dood betekenen voor een ander. Voorzitter. Beter worden we door het verbinden van belangen. En omdat we bouwen op het verleden en groeien naar de toekomst zijn we met elkaar meer dan ooit Voorschoten. Laten we het wel vieren. Want binding en trots zijn belangrijke energiebronnen.


Tot slot een dankwoord aan de ambtelijke ondersteuning, een kwalitatief sterke gemeenteraad, het college en mijn bruisende CDA fractie.


René Zoetemelk - fractievoorzitter CDA Voorschoten