bootstrap button

CDA bijdrage
Begrotingsbehandeling 2021


Gepubliceerd: 9 november 2020
Voorschoten moet je laten vieren


Voorzitter.. de belangrijke vraag is of deze begroting een reëel en getrouw beeld geeft van onze financiële positie. We hoeven ons als gemeente niet te schamen als we te kort komen. Landelijk komen de financiële problemen van gemeenten steeds scherper naar voren. We hebben bij het herstelplan 4 jaar geleden stevige keuzes moeten maken. Nu blijkt dat vrijwel alle gemeenten in Nederland de begroting met moeite rond krijgen en dat voorzieningen in gevaar komen. Voorzieningen zeggen veel over de welvaart in een land en in gemeenten. Groot verschil met 4 jaar geleden is dat de provincie heeft verklaard gemeenten niet onder toezicht te stellen. Ook dringt de provincie bij het Rijk aan op een verbetering van de financiële positie van gemeenten in het algemeen. De provincie gaat soepeler met de toezichtregels om. Dit is een extra reden om het niet rooskleuriger voor te stellen maar reëel en getrouw : wat is werkelijk aan de hand. Met deze begroting gebeurt dat naar mijn mening niet! Misschien kunt u mij overtuigen dat ik het verkeerd zie.


Het ging even goed. Echter, we geven nu steeds meer uit. We putten uit de reserves, hebben op verschillende terreinen onvoldoende of zelfs geen beeld wat gaat komen en passen noodgrepen toe. Onze solvabiliteit is matig, het weerstandvermogen te laag en onze belastingcapaciteit te hoog. Van rond naar ECHT gezond is daarom nog een hele uitdaging!


Er zijn veel risico posten: de extra kosten door de keuze voor de Leidse regio en de reorganisatie van onze ambtelijke organisatie, de coronacrisis, herverdeling van het gemeentefonds, het afvalbeleid, verduurzaming van ons vastgoed, een goed transitie- en milieubeleid, verplaatsing van de afdeling Werk en inkomen , een Multi Functionele Accommodatie, de vele PM posten, het sociaal domein… ga zo maar door. U geeft aan de ontwikkelingen op de voet te volgen zonder daarbij preventief voldoende geld te reserveren. Dat baart zorgen..


Aan de andere kant begrijpen wij de strategie voorzitter. Het is natuurlijk ook veel aantrekkelijker voor het college om op weg naar haar laatste volle jaar positiviteit uit te stralen. De kranten staan er vol mee. Zo mooi is het helaas niet!


Over voorzieningen gesproken voorzitter. Ik licht nog een paar zaken toe uit de begroting. Onderwijshuisvesting is een wettelijk taak en de kwaliteit daarvan is ook bepalend voor de toekomst van onze jongeren. Goede huisvesting is noodzakelijk en het CDA heeft al eerder haar bezorgdheid uitgesproken over het verlagen van het bouwbudget voor de nieuwbouw van de Fortgensschool. U verwacht ‘winst’ te halen uit het gezamenlijk huisvesten van de Nuts en Fortgensschool. Dat klinkt aantrekkelijk VZ. Willen deze scholen dat wel samen en is dat boekhoudkundig aantrekkelijk? Wat betekent het om de verbouwing van de Nutsschool naar voren te halen en hoe zit dat met de restwaarde van 30%? Ziet u daar geen (financieel) probleem ontstaan met uw plannen?


VZ In de begroting 2021 staat “ in 2021 zal een van de scholen starten met voorbereiding van de bouw van een nieuwe school. Ook zal onderzocht worden of het mogelijk is om meerdere scholen gezamenlijk in één gebouw te huisvesten (blz. 59) “. Bij de kadernota is motie 157 met algemene stemmen aangenomen. Daarin werd gevraagd €100.000 voorbereidingskrediet te ramen in de begroting. Dit zien dat niet terugkomen in de begroting. We dienen samen met andere partijen een amendement in om dit bedrag toch beschikbaar te stellen.


Opvallend is dat de kwaliteit van de scholenbouw wordt afgeschaald terwijl aan de andere kant een bedrag van 2.8 miljoen wordt opgenomen in de begroting voor een nieuwe gemeentewerf. Er ligt voor u een motie om ook die bouwplannen te onderzoeken op kostenreductie en het geld wat bespaard kan worden te reserveren voor de nieuwbouw van de scholen.


Jeugd voorzitter. Het is een groep die het heel moeilijk heeft in deze crisis. Ze hebben extra aandacht nodig en de ouders moeten geholpen worden in deze lastige tijd. Ze onze motie hierbij over verhoogd aanbod van opvoedingsgerichte cursussen.


Niets is permanenter dan verandering en heel veel schiet de gemeente links en rechts voorbij. Een dorp besturen is ook de regie pakken, ook al ben je niet primair verantwoordelijk . De markt een beetje op weg helpen is naar onze mening ook een rol voor een gemeentebestuur. Er is grote behoefte aan sociale woningbouw en doorstroommogelijkheden in Voorschoten.. Bouwplannen kunnen best weer een duwtje gebruiken.


Voor wat betreft de Multi Functionele Accommodatie: Pakken we het groot aan of kies het college voor sub optimaal? Hierbij blijft het CDA hameren op de integrale aanpak. De raad heeft zich eerder uitgesproken over het meenemen in de plannen van de kosten voor het verduurzamen van gemeentelijk panden. Nu hebben we de kans om veel in een keer op te lossen. Dat vraagt inzet en financiële middelen.. en je kunt het maar 1 keer in de 40 jaar goed doen. Waar is de optimale samenhang tussen de plicht tot verduurzamen en het accommodatiebeleid? Wanneer krijgen we de energiescan van de gemeentelijke accommodaties? Wij vragen u in een motie om duidelijkheid.


Er liggen meer moties en amendementen waar onze handtekening onder hebben gezet die zullen worden ingediend en toegelicht door de eerstgenoemde partij in dat amendement of die motie.


Ik kom tot een afronding Voorzitter..


VZ Er is een grote inzet bij de ambtelijke organisatie, het college en de raad om Voorschoten het dorp te laten zijn waar Voorschotenaren van houden. Niet wij of zij, maar zij aan zij. Want alleen door er samen de schouders onder te zetten kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan. Veel onzekerheden komen op ons af. Deze begroting is rond maar zeker (nog) niet gezond. Ik kan mij niet heugen dat het CDA tegen een begroting heeft gestemd…


Dit doen we niet omdat een begroting veel meer inhoud dan alleen maar het gesignaleerde gat tussen wat gedacht wordt over te houden en de werkelijkheid. Maar het wel zegt iets over de twijfels die wij hebben over de juistheid van het beeld dat met het overschot van een miljoen wordt gegeven.. Voorzitter… Ik laat mij graag overtuigen dit fout te zien!


René Zoetemelk - fractievoorzitter CDA Voorschoten